OOG GRAB SHIPMENT

SHIPPER: JANUS MARINE PTE. LTD.

CLIENT: PT.KARYA TEKHNIK UTAMA

POL: SHANGHAI,

POD: SINGAPORE;

2 * 40’FR OW(4.4m) OH(2.55M)
1 * 40’OT IG